Zasiłek pogrzebowy, czyli jak uzyskać zwrot kosztów pogrzebu

Śmierć bliskiej osoby stawia nas w bardzo trudnej sytuacji – z jednej strony chcemy poddać się żałobie i móc opłakać stratę, z drugiej – musimy zająć się sprawami praktycznymi, w tym przygotowaniem ceremonii pogrzebu. Na szczęście współczesne zakłady pogrzebowe zajmują się tym zagadnieniem niemal od A do Z. Często wystarczy tylko powiadomić je o śmierci, a same podejmują już najważniejsze działania, o których rodzina zmarłego pewnie nie zdążyłaby nawet pomyśleć. Kwestią bliskich pozostaje tylko opłacenie takich usług. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu poniesionych z tego tytułu wydatków w ramach tak zwanego zasiłku pogrzebowego.

Czym jest zasiłek pogrzebowy i komu przysługuje?

O zasiłek pogrzebowy, czyli zwrot kosztów urządzenia pogrzebu, może ubiegać się nie tylko najbliższa rodzina zmarłego. Oczywiście, najczęściej wnioskują o niego małżonkowie, czyli wdowiec lub wdowa po zmarłym, rodzice, rodzeństwo, dzieci, ale także dziadkowie lub wnuki. Z takim wnioskiem mogą zgłosić się również współmałżonkowie, którzy pozostawali ze zmarłym w separacji, a także pracodawcy, domy pomocy społecznej, gmina czy nawet przyjaciel zmarłego, jeśli wykaże, że to właśnie on zapłacił za pogrzeb i towarzyszące mu czynności.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje wtedy, gdy osoba zmarła była ubezpieczona w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, miała przyznaną rentę lub emeryturę. Można ubiegać się o zasiłek także wtedy, gdy osoba ta przed śmiercią pobierała zasiłek lub świadczenie przedemerytalnej, albo jeśli nie miała przyznanej emerytury lub renty, ale spełniała warunki jej uzyskania.

Wysokość zasiłku pogrzebowego

Kwota, jaką osoba przygotowująca pogrzeb otrzyma w ramach zasiłku pogrzebowego nie zależy od jego kosztów. Jest to stała suma, która obecnie wynosi 4000 zł (nie zmieniła się od 2011 roku, przedtem mogła być wyższa ponieważ wynosiła 200% przeciętnego wynagrodzenia, jakie obowiązywało w dniu śmierci zmarłego). Oczywiście, jeśli zostanie udokumentowany niższy koszt pogrzebu, zasiłek będzie opiewał na tę niższą kwotę. Z kolei w przypadku, gdy koszty pochówku przekroczą 4000 zł, osoba wnioskująca otrzyma tylko tę maksymalną kwotę, nadwyżkę będzie musiała opłacić sama.

Co wlicza się jako koszt pogrzebu

przepisdotyczące zasiłku pogrzebowego nie regulują dokładnie, co można uznać za koszt pogrzebu, a czego nie. Przyjmuje się więc, że standardowo są to opłaty za usługi zakładu pogrzebowego, za cmentarze i posługi kapłańskie, jeśli pogrzeb jest w obrządku religijnym. Można uznać, że zasiłek pokrywa opłaty za wszelkie czynności trwające od zgonu do chwili pochówku. Nie obejmują one więc stypy, ani też wiązanek kwiatów, bo wtedy o zwrot takich kosztów mogłyby się ubiegać wszystkie osoby, które uczestniczyły w pogrzebie i przyniosły kwiaty.

Czas na złożenie wniosku

Wniosek o zasiłek pogrzebowy można złożyć do ZUS w ciągu 12 miesięcy od śmierci osoby, za której pogrzeb należy się zasiłek. W szczególnych przypadkach okres ten liczony jest jako 12 miesięcy od dnia pogrzebu.